Restrictii impuse in perioada 8 martie - 15 mai 2020

15 Mai

 1. Începând cu data de 15.05.2020, în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise se instituie obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite.
 2. Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați, au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru:
  • a) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;
  • b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;
  • c) respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space)și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier;
  • d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minim 20% din personal.
 3. Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor iau măsuri pentru organizarea activității, astfel:
  • a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
  • b)să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 0C;
  • c) să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor.
 4. Operatorii de transport persoane, publici și privați, își organizează activitatea astfel încât să fie respectate regulile specifice.
 5. (1) Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, concerte sau orice alte întruniri în spații deschise, precum și de activități culturale, științifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine și de tratament balnear desfășurate în spații închise.
  (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele activități:
  • a) activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfășoară doar în exteriorul lăcașurilor de cult, precum și practicile și ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcașurilor de cult (cu participarea a maxim 16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție stabilite. Slujbele religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice;
  • b) activitățile de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate și cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
  • c) activitățile de pregătire a sportivilor de performanță în cantonamente, care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
  • d) activitățile culturale desfășurate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor și a sălilor de expoziții care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
  • e) activitățile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și altele asemenea, care se desfășoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.
 6. (1) Este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor
  locații.
  (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 activitățile de preparare a hranei, cât și de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drivein“, „room-service“, livrare la client, ”take-away” etc.
 7. (1) Este suspendată temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale cu suprafața construită mai mare de 15.000 mp, în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.
  (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele activități:
  • a) vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor și serviciilor de optică medicală şi a serviciilor de curățătorie;
  • b) vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
  • c) activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului.
 8. Se instituie obligativitatea menținerii funcționării centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și impunerea unor condiții de izolare a personalului pe perioada prezenței la serviciu.
 9. (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor.
  (2) Sunt exceptați de la prevederile alin. 1 următorii cetățeni străini:
  • a) membri de familie ai cetățenilor români;
  • b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
  • c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;
  • d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
  • e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
  • f) pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
  • g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
  • h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive
   umanitare.
 10. (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și Iran, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020.
  (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele categorii de zboruri:
  • efectuate cu aeronave de stat;
  • de transport marfă şi/sau corespondență;
  • umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
  • pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei autorități publice din România;
  • având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România;
  • aterizărilor tehnice necomerciale;
  • de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);
  • tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
  • efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinație;
  • zborurilor efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;
  • zborurilor efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în Anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes”) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe și al autorității competente din statul de destinație.
 11. (1) Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, până în data de 1 iunie 2020.
  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică transportului rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:
  • a) sunt transportate numai persoanele care: au un contract de muncă valabil pe teritoriul statului de destinație, au drept de ședere valabil în statul de destinație sau se întorc în România din statul în care au lucrat sau au locuit;
  • b) există acordul, aprobarea sau avizul statelor tranzitate și a statului de destinație privind desfășurarea cursei;
  • c) operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu cel puțin 24 de ore înainte de plecarea în cursă, cu privire la efectuarea cursei, precum și toate celelalte date și informații prevăzute de legislația specifică în vigoare; odată cu informarea respectivă, operatorul de transport prezintă acceptul tuturor statelor tranzitate precum și a statului de destinație pentru derularea transportului respectiv;
  • d) operatorul de transport rutier care efectuează transportul, împreună cu agenția de recrutare și persoanele care urmează a fi transportate iau toate măsurile necesare pentru respectarea normelor și recomandărilor autorităților responsabile privind evitarea aglomerării persoanelor, măsurile de protecție și siguranță a pasagerilor și conducătorilor auto.
 12. Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu reprezintă urgență, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii infecțiilor;
 13. Se reia asigurarea asistenței medicale ambulatorii pentru cazurile care nu reprezintă urgență și care nu au potențial de agravare, cu condiția organizării activității astfel încât consultațiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă și interzicerea staționării pacienților în zonele de așteptare, precum și activitățile de internare a pacienților care nu sunt urgențe medicale, la nivelul unităților sanitare non-COVID, cu menținerea interdicțiilor de acces a aparținătorilor, fiind obligatorie organizarea unui sistem de informare a acestora despre starea pacienților internați.
 14. (1) Se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuință împreună cu familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru măsura mai sus menționată sau solicită acest lucru pentru a nu își expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autorități.
  (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de persoane:
  (3) Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la domiciliu vor fi introduse în carantină instituționalizată pentru o perioadă de 14 zile și obligate să suporte contravaloarea cazării și hrănirii pe perioada carantinei instituționalizate.
  (4) Persoanele aflate în carantină instituționalizată la data de 15.05.2020 rămân în carantină în spațiile respective până la încheierea perioadei de 14 zile.
  • a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;
  • b) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând sistemului național de apărare ordine publică și siguranță națională;
  • c) piloții de aeronave şi personalul navigant;
  • d) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
  • e) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, și care nu prezintă simptome
   asociate COVID-19, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
  • f) lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina și Moldova nu prezintă simptome asociate COVID-19;
  • g) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;
  • h) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național;
  • i) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, precum și a echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul
   României;
  • j) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București, posesori de pașapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum și membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2;
  • k) angajații sistemului național de apărare ordine publică și siguranță națională care se întorc în România din misiuni executate în afara țării, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2.
 15. (1) Se instituie, prin ordin al comandantului acțiunii, măsura carantinării unor clădiri, zone, localități la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică și avizate de către INSP.
  (2) Măsurile de carantinare instituite pe durata stării de urgență și care nu au fost revocate se mențin în condițiile alin. 1.
 16. Se menține închiderea temporară, totală sau parțială, a unor puncte de trecere a frontierei de stat, astfel:
  • La frontiera româno-ungară:

    

   1. Turnu, județul Arad (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);
   2. Salonta, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția circulației lucrătorilor
    transfrontalieri pe cale rutieră);
   3. Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);
   4. Valea lui Mihai, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția traficului feroviar de marfă);
   5. Carei, județul Satu Mare.
  • La frontiera româno-bulgară:

    

   1. Negru Vodă, județul Constanța;
   2. Lipnița, județul Constanța;
   3. Dobromir, județul Constanța;
   4. Zimnicea, județul Teleorman;
   5. Turnu Măgurele, județul Teleorman;
   6. Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
  • La frontiera româno-ucraineană:

    

   1. Sighetu Marmației, județul Maramureș;
   2. Isaccea, județul Tulcea.
  • La frontiera româno-moldoveană:

    

   1. Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
   2. Oancea, județul Galați.
  • La frontiera româno-sârbă:

    

   1. Porțile de Fier II, județul Mehedinți;
   2. Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă);
   3. Orșova, județul Mehedinți;
   4. Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
   5. Naidăș, județul Caraș-Severin;
   6. Vălcani, județul Timiș;
   7. Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă);
   8. Lunga, județul Timiș;
   9. Foeni, județul Timiș;
   10. Jimbolia, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă).
 17. (1) Începând cu data de 15.05.2020, este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii.
  (2) Cu aceeași dată se dispune redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepția locurilor de joacă pentru copii și cu respectarea măsurilor generale de prevenire și protecție.
  (3) Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane cu următoarele excepții:
  (4) La solicitarea instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării măsurilor stabilite pe timpul stării de alertă, situaţiile exceptate potrivit prevederilor alin (2) se justifică prin declarație pe propria răspundere.
  • a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  • b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
  • c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
  • d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
  • e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
  • f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
  • g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul

    

   unui membru de familie;
  • h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
  • i) deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.
  • j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
  • k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.
 18. (1) Se menține măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar/universitar.
  (2) Se permite desfășurarea, după data de 02.06.2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a și a 13-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale în condițiile respectării măsurilor de prevenire.
 19. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță de către inspectoratele pentru situații de urgență și a Poliției Locale de către inspectoratele de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și măsurile dispuse cu privire la personalul medico-sanitar din cabinetele medicale ale unităților/instituțiilor de învățământ referitoare la punerea la dispoziția direcțiilor de sănătate publică, cu excepția perioadei 02- 12.06.2020, precum și în perioada desfășurării examenelor naționale.
 20. În situația stabilirii stării de alertă potrivit legii, pe durata acesteia, Ministerul Apărării Naționale sprijină, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne cu personal și mijloace pentru:
  • a) asigurarea pazei şi protecției unor obiective a căror protecție este asigurată de către Jandarmeria Română;
  • b) transportul de efective, materiale şi tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice;
  • c) triaj epidemiologic, asistență medicală.
 21. Se menține posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului şi distribuției energiei electrice şi gazelor naturale, a activităților de întreținere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalațiilor specifice, precum şi a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv extracție, producție şi procesare a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului energetic național, în concordanță cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităților de bază

 

11 Mai

Ordonanta Militara nr. 11, principalele prevederi:

 • Restrictiile la zborurile in Spania se prelungesc pana pe 14 mai.
 • Orasul Tandarei iese din carantina.

 

4 Mai

Mai multe tari europene incep relaxarea masurilor de separare sociala de astazi:

Germania

Se redeschid locurile de joacă, muzeele şi bisericile.
La sfârșitul lunii aprilie au fost redeschise unele magazine cu o suprafață mai mică de 800 de metri.
Pe 7 mai, încep școala clasele a 4-a și a 9-a, iar pe 11 mai toate clasele, orele însă vor fi scurte, de la ora 8:00 la 11:00.

Italia

Italienii vor putea ieși din case să facă sport în apropierea zonei în care locuiesc.
Parcurile și grădinile se vor redeschide luni, iar localnicii își pot vizita rudele aflate în aceeași regiune.
Şcolile se vor redeschide în septembrie, iar restaurantele şi barurile își vor aștepta clienții abia din luna iunie.

Belgia

Începând de astăzi, în Belgia, circulă mai multe mijloace de transport în comun.
Purtarea măştilor de protecţie în transportul în comun de către persoane cu vârste peste 12 ani devine obligatorie.
Se ridica și restricțiile privind administrarea tratamentelor neesențiale în spitale.
Magazinele de textile și croitoriile se vor redeschide pentru a putea confecționa măști de protecție.

Spania

Insulele Baleare și Canare vor fi primele care vor ridica măsurile restrictive începând cu 4 mai, iar în restul Spaniei, începând cu 11 mai.
Guvernul a început să relaxeze restricţiile impuse pentru combaterea coronavirusului şi le-a permis adulţilor să iasă din case pentru prima dată în şapte săptămâni.
Purtatul măştii va deveni obligatoriu în mijloacele de transport public din Spania începând de luni.

Austria

Au fost redeschise magazinele mari, saloanele de înfrumusețare și terenurile de sport.
Totodată, austriecilor le este permis să se întrunească în grupuri de până la zece persoane, cu recomandarea păstrării distanței de cel puțin un metru.

Slovenia

Astăzi in Slovenia se deschid saloanele de înfrumusețare.
Purtarea măștilor devine obligatorie în interior, în spațiile publice.
Autoritățile urmează să stabilească când se vor redeschide școlile, hotelurile, barurile și restaurantele.

Grecia

Și grecii ies din case astăzi, 4 mai, a anunțat premierul Kyriakos Mitsotakis. Aceștia nu mai sunt obligați să trimită mesaje cu text la 13033, un număr creat de guvern pentru a monitoriza fiecare cetăţean în perioada de izolare, şi să se reunească în grupuri de până la 10 persoane.
Tot de luni va fi posibilă și deschiderea mai întâi a magazinelor mici, a saloanelor de coafură şi a frizeriilor, iar angajaţii atât din sectorul public cât şi cel privat vor începe ziua de lucru decalat, la ore diferite, pentru a se evita aglomeraţiile în transportul public.
Bisericile vor fi deschise pentru rugăciunea individuală din 4 mai, dar vor fi interzise slujbele cu public până la 17 mai când vor putea fi reluate liturghiile, cu respectarea însă strictă a normelor sanitare.

 

27 aprilie

Presedintele Romaniei anunta relaxarea masurilor cu privire la persoanele de peste 65 de ani. Vor putea sa iasa din casa in intervalele 7:00-11:00 si 19:00-22:00 cu declaratie pe proprie raspundere.

 

27 aprilie

Presedintele Romaniei anunta ca gradinitele, scolile si universitatile nu se vor redeschide. Toti elevii si studentii continua sa desfasoare cursurile online. Clasele a VIII-a si a XII-a vor da evaluarea nationala si bacul.

 

27 aprilie

Romania depaseste 11.000 de cazuri de imbolnaviri si 600 cazuri de decese. Peste 3.000 dintre infectati sunt declarati sanatosi la aceasta data.


20 aprilie

Presedintele Romaniei anunta 15 mai, ca data probabila de incepere a relaxarii masurilor de separare sociala.

 

9 Aprilie

Ministrii de Finanțe ai statelor din zona euro au adoptat un plan de asistenta financiaracare prevede alocarea a 500 de miliarde de euro.

 

9 Aprilie

Ordonanta Militara nr. 8, principalele prevederi:

 • Este permisa circulatia in afara locuintei a titularilor autorizatiilor de pescuit, apicultorilor sau pentru achizitionarea de autovehicule, piese de schimb sau servicii de reparatii auto.
 • Se prelungeste masura suspendarii zborurilor effectuate de operatorii economici aerieni catre Spania si din Spania spre Romania pe o perioada de 14 zile incepand cu 14 aprilie 2020.
 • Se mentin deschise pietele agroalimentare
 • Se mentin inchise punctele de trecere a frontierei stabilite prin hotarari anterioare.
 • Se excepteaza de la masuri de izolare la domiciliu sau carantinare lucratorii transfrontalieri care, la intrarea in Romania, nu prezinta simptome cu infectie COVID-19 sau cei care intra in Romania pentru instalarea, punerea in functiune sau mentenanta echipamentului tehnicii medicale.
 • Pe perioada starii de urgenta se suspenda exportul pentru anumite produse agroalimentare.
 • Se interzice suspendarea serviciilor sociale pe perioada starii de urgenta.
 • Pe perioada starii de urgenta, perioada de preaviz a persoanele angajate in servicii sociale este de 45 de zile.
 • Pe perioada de urgenta se suspenda procedurile de vanzare/cumparare de pachete majoritare de actiuni ale companiilor Sistemului Energetic National, indiferent de forma de proprietate a acestora.

 

4 aprilie

Ordonanta Militara nr. 7:

 • Se instituie carantina totala in orasul Tandarei.
 • Se suspenda toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Regatul Țarilor de Jos, Turcia si Iran si din aceste tari catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile.
 • La intrarea în Romania, conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone, care nu prezinta simptome asociate COVID-19, completeaza o declaratie pe propria raspundere, al carei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prin care isi asuma locatia unde pot fi contactati in perioada dintre curse. Acestia nu se supun masurilor de izolare la domiciliu/ carantinare, cu conditia asigurarii de catre angajator a materialelor individuale de protecție impotriva COVID-19.

 

30 Martie

Ordonanta Militara nr. 6:

 • Municipiul Suceava si opt comune limitrofe intra in carantina totala. Cele opt comune sunt Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei. De asemenea, se instituie pe perioada starii de urgenta o zona de protectie, ca perimetru de siguranta in jurul localitatilor carantinate, formata din toate celelalte unitati teritoriale administrative din judetul Suceava.

 

30 Martie

Ordonanta Militara nr. 5:

 • Masura suspendarii zborurilor spre si dinspre Spania si Italia se prelungeste pentru inca 14 zile. Sunt exceptate zborurile umanitare, zborurile de stat sau cele medicale.
 • Persoanele care nu respecta carantina vor raspunde penal, conform legii, iar cele care nu respecta conditiile izolarii vor fi obligate sa intre în carantina si vor fi sanctionate contraventional, potrivit noii ordonante militare.

 

29 martie

Ordonanta Militara nr. 4:

 • Persoanelor cu varsta peste 65 ani, le este permisa iesirea din locuinta:
  • intre orele 11-13: operatorii economici care desfasoara activitati comerciale permise prin ordonanțele anterioare (produse sanitare, de stricta necesitate sau alimentare) vor facilita accesul cu prioritate al acestor persoane;

  • toata ziua: pentru tratament oncologic, planificat, dializa, cu deplasare prin mijloace proprii/ale familiei/mijloace de transport sanitare speciale;

  • intre orele 20-21 pentru nevoile animalelor de companie si domestice. Nu este nevoie de declarație pe proprie raspundere.

 • Cei care sunt in izolare la domiciliu: daca incalca izolarea, intra in carantina si vor suporta toate cheltuielile; cei care nu respecta carantinarea, vor intra inca 14 zile in carantinare, suportand chetuielile aferente.
 • Transportatorii cu peste 2,4 tone/personalul aeronavei care intra în tara: angajatorul le asigura un loc unde sa fie izolati intre curse, ori se izoleaza impreuna cu familia, fie la domiciliu, fie in spatiul asigurat de Primarie contra-cost.
 • Personalul din domeniul energiei/gaz/extractie materii prime: beneficiaza de masuri speciale de protectie.
 • Cetatenii din zone aglomerate: primaria va monta dispozitive cu solutii dezinfectante la toate intrarile in blocuri si vor face dezinsecție in lifturi si spatii comune.
 • Preturile la energie electrica, termica, gaze, alimentare cu apa, carburanti nu pot fi majorate peste nivelul practicat astazi.
 • Interdictia pentru grupul mai mare de trei din O.M. 3 se aplica exclusiv pentru pietoni, nu pentru transportul public de persoane.

 

27 martie

Toate parcurile din Bucuresti se inchid incepand de sambata.

 

25 martie

Jocurile Olimpice de Vara de la Tokio se amana pentru 2021.

 

24 martie

Ordonanta Militara nr. 3:

 • De miercuri, se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei, gospodariei, cu urmatoarele exceptii:
  • deplasarea in interes profesional, asigurarea de bunuri pentru necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale,
  • asistenta medicala care nu poate fi amanata,
  • ingrijire copil,
  • asistenta persoane varstnice, bolnave sau cu dizabilitati,
  • deplasari scurte in apropierea locuintei pentru activitate fizica,
  • donarea de sange, deplasarea in scopt de voluntariat,
  • deplasarea pentru activitati agricole sau a producatorilor agricoli pentru comercializarea produselor.
 • Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani in afara locuintei este permisa numai intr-un interval orar intre 11-13, strict pentru urmatoarele motive:
  • asigurarea de bunuri pentru necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie domestice
  • asistenta medicala care nu poate fi amanata, ingrijirea unui minor
  • asistenta altor persoane varstnice bolnave sau cu dizabilitati
  • deplasari scurte in apropierea locuintei legate de activitate fizica individuala

 

21 martie

Ordonanta Militara nr. 2. Toate masurile se aplica incepand cu 22 martie, ora 22:00. Din continutul ei retinem:

 • Se suspenda temporar activitatea cabinetelor stomatologice. Sunt permise interventiile de urgenta.
 • Se suspenda activitatea mallurilor si a centrelor comerciale cu exceptia magazinelor alimentare, veterinare, a curatatoriilor si a farmaciilor.
 • Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei se efectueaza numai cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID-19 si evitarea formarii oricarui grup de persoane mai mare de trei persoane care nu apartin aceleiasi familii.
 • In intervalul orar 06.00 - 22.00, se recomanda ca circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei sa se efectueze numai pentru urmatoarele motive:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv deplasarea intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale, atunci cand activitatea profesionala este esentiala si nu poate fi amanata sau desfasurata de la distanta;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;

c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;

d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;

e) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice.

 • In intervalul orar 22.00 - 06.00, circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este permisa numai pentru motivele prevazute la art. 4.

a) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe propria raspundere.

b) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.

c) Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda nume si prenume, data nasterii, adresa locuintei/ gospodariei/ locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.

d) Masura se aplica incepand cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora Romaniei.

 

21 martie

Urmatoarele prevederi ale ordonantei precizeaza regimul traficului tranfrontalier si al respectarii masurilor de carantinare si izolare:

 • Se interzice intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, cu exceptia situatiei in care acestia tranziteaza teritoriul Romaniei, pe culoare de tranzit, organizate prin intelegeri cu statele vecine.

(2) Prin exceptie, este permisa intrarea pe teritoriul Romaniei a cetatenilor straini si apatrizilor care fac parte din urmatoarele categorii:

a) sunt membri de familie ai cetatenilor romani;

b) sunt membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;

c) sunt persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritatile romane potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;

d) sunt persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent;

e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) sunt pasageri in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;

g) sunt pasageri care calatoresc din motive imperative (medicale sau familiale);

h) sunt persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare.

(3) Masura se aplica incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora Romaniei.

 

 • Persoanele izolate la domiciliu, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, care parasesc locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate si sunt conduse de fortele de ordine publica si plasate in carantina institutionalizata, sub paza.
 • Persoanele carantinate, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, care parasesc locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente, sunt carantinate pentru o noua perioada de 14 zile. Masurile dispuse potrivit alin.(1) si (2) nu exonereaza persoanele de raspunderea contraventionala sau penala. Se aplica imediat cu data publicarii ordonantei in MO. Cred ca de maine
 • Persoanele care au nevoie de sustinere, in zona rurala, pot fi puse intr-o situatie delicata cu asigurarea alimentelor.
 • Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa identifice si sa tina evidenta persoanelor in varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor, si sa asigure sprijin acestora in vederea minimalizarii expunerii lor in afara locuintelor. Evidentele se actualizeaza si se raporteaza saptamanal la centrul judetean/ al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.
 • Ordonanta are si o parte in care upgradeaza ordonanta nr 1, cu privire la serviciul religios, comertul cu medicamente si transportul de marfuri
 • Ordonanta militara nr.1/2020 privind unele masuri de prima urgenta, care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completeaza dupa cum urmeaza: La articolul 2 se introduc doua noi alineate, alin.(2) si (3), cu urmatorul cuprins:

(2) Se pot oficia slujbe in lacasurile de cult, de catre slujitorii bisericesti/religiosi, fara accesul publicului, slujbele putand fi transmise in mass-media sau online.

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, inmormantari), la care pot participa maximum 8 persoane, cat si impartasirea credinciosilor bolnavi la domiciliul acestora”.

 • Pentru transport marfa, furgoanele cu sarcina maxima autorizata de 3,5 tone, se introduc in prevederile ordonantei, coboram limita la 2,4 tone
 • Alte exceptii de la interdictia privind medicamentele si materialele sanitare se stabilesc prin ordin al ministrului Sanatatii
 • Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare: Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia locala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masurile prevazute la art.1 si 2;

 

18 martie

Metrorex anunta reducerea numarului de trenuri cu 15-20% pe toate magistralele.

 

18 martie

China nu a raportat niciun nou caz de imbolnavire, pentru prima data de la aparitia COVID-19, in decembrie 2019.

 

18 martie

Magazinele din mall-uri vor fi inchise, la decizia retailerilor. Raman deschise magazinele alimentare si farmaciile.

 

17 martie

Se inchid salile de fitness si saloanele cosmetice. Se suspenda toate activitatile religioase, sportive, de divertisment si de ingrijire personala in spatii inchise.

 
17 martie

Toate evenimentele cu peste 100 de persoane organizate in aer liber sunt interzise.

 

17 martie

Se inchid barurile si restaurantele. Acestea nu mai au voie sa serveasca in locatie ci numai prin servicii de tip drive-in, room service sau livrare la client.

 

17 martie

Incepand din 18 martie ora 18:00 se suspenda toate zborurile pe relatia Spania timp de 14 zile.

 

17 martie

Se suspenda activitatile religioase in spatii inchise.

 

17 martie

Euro 2020 se amana un an. Se va organiza in iunie 2021.

 

17 martie

La Iasi se restrange programul autobuzelor si tramvaielor la perioadele 5:00-8:00, 15:30-18:00 si 21:00-22:45.

 

16 martie

Emanuel Macron anunta inchiderea graniteleor Uniunii Europene din 17 martie. Toate calatoriile intre tarile neeuropene si UE sunt suspendate timp de 30 de zile.
In Franta, adunarile externe, reuniunile familiale sau prietenesti nu mai sunt permise pentru cel putin 15 zile.

 

16 martie

Termenul de depunere al declaratiilor fiscale se amana cu o luna, pana pe 25 aprilie 2020.

 

14 martie

De luni, 16 martie se instituie starea de urgenta pe teritoriul Romaniei.

 

14 martie

Peste 100 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus. Intra in aplicare scenariul 3 al planului de masuri contra opririi epidemiei de coronavirus. Se reglementeaza activitatea echipelor de interventii, curierilor si postasilor, soferilor de tir, intalnirilor cu cel putin 50 de participant, continuitatea pe domeniile strategice.

 

11 martie

SUA suspenda toate zborurile cu Europa.

 

11 martie

Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat pandemie de coronavirus.

 

11 martie

Exportul de medicamente anticoronavirus, suspendat pentru 6 luni.


11 martie

Evenimentele culturale si de divertisment cu peste 100 de persoane in spatii inchise, interzise.

 

9 martie

Scolile si gradinitele se inchid in perioada 11-22 martie, cu posibilitatea de prelungire.

 

9 martie

Cursele regulate cu autocarul sau microbuzul inspre si dinspre Italia suspendate pana pe 31 martie.

 

9 martie

Toata Italia este pusa sub carantina. Nimeni nu intra, nimeni nu iese din tara fara motive pertinente.

 

9 martie

Se suspenda activitatea celor 14 teatre din subordinea Primariei Bucuresti, pana la 31 martie. Se suspenda concertele, evenimentele culturale, sportive de catre Opera pentru Copii, Compania Sportul pentru Toti, Creart, Proedus, Muzeul Municipiului Bucuresti.

 

8 martie

Zborurile inspre si dinspre Italia sunt suspendate, intr-o prima faza, pana pe 23 martie, pe toate aeroporturile din Romania.

 

8 martie

Cetatenii romani care sosesc din China, Italia, Coreea de Sud prin punctele de frontiera terestre, vor intra in carantina pe raza judetului de granita sau in izolare la domiciliu.

 

8 martie

Anchetele epideomiologice se vor extinde la al doilea cerc de posibili contacti.

 

8 martie

Se vor inchide scolile unde se raporteaza un caz de coronavirus.

 

8 martie

Pana la 31 martie se interzic adunarile cu peste 1.000 de participanti.

 

8 martie

Pana la 31 martie se interzice accesul in spitale a apartinatorilor pacientilor precum si a studentilor la Medicina, pentru efectuarea stagiilor practice.